nlv132_89764 I.U

gold

7,929

point

3,253,324

132

48%