nlv123_65481 v[O_O]v

gold

2,792

point

2,188,040

123

8%